Ochranná známka

Registrácia ochrannej známky

Vymysleli ste si logo vašej firmy alebo jej názov alebo je vaša firma už rozbehnutá? Je najvyšší čas dať si registrovať ochrannú známku. Čo je vlastne ochranná známka? Je to štátom vydané potvrdenie o tom, že vlastníte určitý názov alebo loga. Ochranná známka slúži na obmedzenievšetkých ostatných podnikateľov, ktorých si nezaregistrovali danú ochrannú známku pred vami.

Registrácia ochrannej známky – obmedzenia

Obmedzením pri registrácii ochrannej známky je to že, nie všetky názvy smúbyť ochrannou známkou.  Ochranná známka nesmie byť registrovaná na všeobecné pomenovania ako je napríklad „jablko“ pre oblasť (triedu) potravinárstva, a však „jablko“ pre oblasť (triedu) počítačov, notebookov, mobilov alebo pre bankový sektor je dovolené. Jablko v preklade do angličtiny  „Apple“je po celom svete známa spoločnosť.

Registrácia ochrannej známky – triedy

Trieda predstavuje oblasť tovarov alebo služieb. Spolu je 45 tried, napríklad lieky,  potravinárstvo, počítače atď. Pred registráciou ochrannej známky je dôležité si zvážiť pre aké triedy ju chcete zaregistrovať, pretože čím viac tried si zaregistrujete, tým je vyšší poplatok za registráciu. Takže by ste pred registráciou mali zvážiť aké triedy potrebujete a aké nie, aby ste zbytočne neplatili za triedy, ktoré nepotrebujete.

Popis tovar alebo služieb v rámci tried

Dôležitým aspektom súvisici s registráciou ochrannej známky je vybrať si v rámci jednotlivých tried konkrétne tovary alebo služby. Niektoré triedy sú široké a dôležité aby Popisu tovarov a služieb treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože niektoré triedy sú veľmi široké a je potrebné, aby boli správne vyhotovené, formálne a gramaticky, a aby boli v súlade s vyhláškami a predpismi Úradu priemyselného vlastníctva.Pomôcťs výberom tried a formulovaním popisu tovarov a služieb Vám pomôže firma eTuls,odborníci na ochranné známky.  Viac informácií nájdete na webovej stránke www.etuls.sk

Registrácia ochrannej známky – EU

Kedy je vhodné si za registrovať ochrannú známku v EU a kedy vám postačí  registrácia ochrannej známky  len v rámci SR? Dôležitým aspektom je to, kde chcete podnikať. Keď plánujete podnikať i mimo územia SR, v rámci EÚ, tak sa vám jednoznačne oplatí registrácia ochrannej známky v EÚ. Jej nevýhodou je však jej cena. Kým v rámci SR stojí registrácia prvej triedy od 166€, v rámci EÚ je to  od 850€ za prvú triedu a potom ďalšie poplatky za každú ďalšiu triedu

Skoršie ochranné známky môžu zabrániť registrácii

Chcete predísť odmietnutiu zápisu vašej ochrannej známky? Obráťte sa na odborníkov na ochranné známky. Nájdite ich na webovej stránke www.etuls.sk Tí vám vyhotovia rešerš skôr zapísaných ochranných známok. V prípade, ak vám vyjde zhoda či podobnosť s inými ochrannými známkami viete vaše logo alebo názov upraviť či doplniť. Vhodnou úpravou alebo doplnením, nedôjde k situácii, že vám skôr zapísané ochranné známky zabránia registrácii tej vašej, protože by boli podobné. Vďaka kvalitnej rešerši, ktorú vám vyhotovia odborníci www.etuls.sk nedôjde k zamietnutiu ochrannej známkyznámky od Úradu priemyselného vlastníctva. Neprídete viac o správny poplatok, ktorý vám Úrad priemyselného vlastníctva nevráti.